อาจารย์ผู้สอน

Section 2532 : วันอังคาร 08.40-11.40

  อ.จันทิมา  บัวผัน
 E-mail : jantima.b@bu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคาร B4 ชั้น 2
ติดต่อ 02-902-0299 ต่อ 2620
  ผศ.ดร. สุพจน์ สุขโพธารมณ์       
  E-mail : supot.s@bu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์  อาคาร B4 ชั้น 2
ติดต่อ
02-902-0299 ต่อ 2620