อล.227: ปฏิบัติการระบบดิจิตอล
EL 227: Digital System Laboratory