เกณฑ์การให้คะแนน

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
        1. ผลการทดลอง และสรุปท้ายชั่วโมง             40    %
        2. การนำเสนอโครงงาน (Mini Project)          10    %
        3. สอบปฏิบัติปลายภาค                             30    %
        4. การเข้าเรียน                                        10    %
        5. จิตพิสัย (ความสนใจ การแต่งกาย ฯลฯ)        10    %
                                                         รวม    100    %

ข้อตกลงในการเข้าเรียนวิชานี้
    - นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ห้ามสวมเสื้อยืด เสื้อช็อป เสื้อโปโลและรองเท้าแตะโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าเรียน และเช็คชื่อ
    - การเข้าห้องเรียนสายเกินกว่า 15 นาที ถือว่า สาย จะถูกตัดคะแนนเข้าเรียน  และถ้าเข้าห้องสายหลังจากบรรยายจบแล้วคะแนนปฏิบัติงานจะถูกลดลงครึ่งหนึ่ง
    - การมาเรียน สาย ” 2 ครั้ง ถือเป็นการ ขาดเรียน ” 1 ครั้ง
    - นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80 % (ไม่น้อยกว่า 11 ครั้งของเวลาเรียนทั้งหมด) จึงจะมีสิทธิ์สอบขาดเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
    - การทดลองแต่ละครั้งให้นักศึกษาส่งให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ และให้คะแนนหลังจากทำการทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองเสร็จทุกครั้งภายในเวลาเรียน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถส่งผลการทดลองได้ภายในเวลาเรียน จะถูกตัดคะแนนลดลงครึ่งหนึ่ง จากการทดลองครั้งละ 10 คะแนน รวม 10 การทดลอง จากนั้นนำไปคิดเป็นเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 40%
    - กรณีนักศึกษาขาดทำการทดลองให้นักศึกษาวางแผนการซ่อมการทดลองที่ขาดไปตาม เนื้อหาการสอน        ตามตารางในหน้าถัดไป   โดยที่จะอนุญาตให้ซ่อมการทดลองที่ขาดไปก่อนสอบปลายภาคได้ 1 การทดลองเท่านั้น