แผนการสอน

ครั้งที่

เนื้อหา

หมายเหตุ

1

-  ระเบียบและข้อตกลงการเรียนวิชาปฏิบัติการ และเกณฑ์
   การเก็บคะแนนและการวัดผล
 

-   แนะนำการใช้เครื่องมือ ชุดทดลองดิจิตอล DT-1 plus

 

2

-  ทบทวนการใช้เครื่องมือดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับวิชาปฏิบัติการระบบดิจิตอล

การทดลองที่ 1  ลอจิกเกตชนิดทีทีแอล 

 

3

การทดลองที่ 2  เกตอเนกประสงค์ชนิดแนนด์ และนอร์

 

4

การทดลองที่ 3  การลดรูปเกตโดยใช้คาร์โนห์ วงจรทีทีแอลเบอร์

 

5

การทดลองที่ 4  วงจรบวก และ ลบ เลขฐาน 2

 

6

การทดลองที่ 5  วงจรทางคณิตศาสตร์

 

สอบกลางภาคของมหาวิทยาลัย

7

การทดลองที่ 6  Flip-Flop 

ชี้แจงรายละเอียด (Mini Project)

8

การทดลองที่ 7  Shift Register

ส่งหัวข้อ (Mini Project)

9

การทดลองที่ 8 วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส และตัวแสดงผล 

 

10

การทดลองที่ 9 วงจรนับแบบอะซิงโครนัส

Simulation ด้วย Max plus II

11

การทดลองที่ 10 วงจรนับแบบซิงโครนัส

Simulation ด้วย Max plus II

12

การนำเสนอเนื้อหาวิชา (Mini Project)

 

13

ซ่อมการทดลองที่ขาดได้ 1 ครั้ง 

 

14

สอบปฏิบัติปลายภาค

 

สอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย